2011-09-05 Styrelseprotokoll

Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse

Datum: 2011-09-05 kl 13.00.
Plats: Själavårdscentrums lokaler

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Aina von Bredow, Patrik Sassersson, Kalle Engqvist, Sten-Inge Petersson, Yvonne Steen- Ohlander , Cecilia Nordqvist och
Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

§ 1 Sammanträdet öppnades med att Sv ps 705 sjöngs samt att vår ordf. läste texten i Matt.23:1-12.

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes

§ 3 Vår kassör Aina von Bredow gav en ekonomisk rapport. Beslöts att rapporteringen om betald medlemsavgift på hemsidan uppdateras 1 gång per kvartal, detta kommer också att stå på sidan.

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen om kommande aktiviteter. Körläger på Sunnerbogården den 29-30 oktober-11 då musikalen "Ängel utan vingar" kommer att stå i centrum. Kompositören Karin Runow kommer också att medverka. Redan många anmälda, dock ej med precist antal. För att undvika att församlingarna anmäler ett visst antal och i slutändan kommer med ett mindre antal deltagare och därigenom hindrar andra från att vara med beslöt styrelsen att samma princip som vid kyrkosångshögtiden ska gälla för körläger. Dvs att församlingen faktureras antal anmälda efter deadline för anmälan. Körläger sommaren 2012 samt ungdomskördag våren 2012 med Jonas Engström. Kontakt har också tagits med Kyrkosångsförbundet Riks för att få klarhet vad som är Växjös ansvar vid genomförandet av Ungdomskörsfestivalen 2016, inget klart besked har lämnats.

§ 5.Till kyrkosångsfesten 15-16 oktober är hittills ca 100 anmälda. Enades om ett maxtak på 200 deltagare av praktiska skäl. Yvonne Steen-Ohlander fick mandat att boka upp musiker för konserten på lördagskvällen samt samordna detta kostnadsmässigt med musikerna till söndagens konsert av Förklädd Gud så summan inte överstiger 60 000. Vid kyrkosångshögtiden lovade Mona Wallinder vara behjälplig.

§ 6 Bidragsansökan från kören Vox Beata gällande en körresa till en vänort i Litauen avslogs med motiveringen att körresor är något de flesta körer genomför.

§ 7.Nyårsmötet den 9 jan-2012 En arbetsgrupp bestående av Sten-Inge Petersson, Yvonne Steen-Olander och Patrik Sassersson arbetar vidare med detta och ser vad som går att göra med anknytning till Oratoriet "Levande vatten" Detta är ett oratorium om dopet. Som komplement är förslaget att tala om nya handboken som en direkt fortsättning på sommaren/höstens fortbildningar i ämnet.
Beslöts också att tidigarelägga årsmötet så det äger rum vid detta tillfälle. Då ges det möjlighet att komma till rätta med frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Sålunda får valberedningen i uppgift att börja verka, revisorerna att skriva revisionsberättelse samt sekreteraren årsberättelse.

§ 8 Förbundsstämma i Stockholm den 28-29 oktober-11. Att representera Växjö utsågs Peter Wänehag, Mona Wallinder och Aina von Bredow

§ 9 Kommande sammanträden; måndagen den 7 november. Inleder med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på Själavårdscentrum (vid stationen

§ 10.Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet
/Inga-Lill Gustafsson/
Inga-Lill Gustafsson, sekr.

Justeras
/Peter Wänehag/
Peter Wänehag, ordf.